Menu icon

Hur Big Data blir smart data (del 1)

Att lyckas skapa värde­full nytta av den in­forma­tion man har tillgång till är inte själv­klart.

Vi har i tidigare inlägg be­skrivit hur fram­tidens intel­ligenta handel kräver genuin in­sikt om kon­sum­ent­erna. Dessa in­sikter behöver ta sin ut­gångs­punkt i deras behov och önske­mål och till­godo­ses oavsett var, när och hur dina de möter dig som före­tag. Kon­sum­ent­erna förväntar sig en söm­lös, kon­sek­vent upp­lev­else i alla kan­aler som sam­tidigt är relevant och an­passad efter deras histor­iska agerande. Dilemmat är att den data, och fram­för­allt analysen av datan, som be­skriver detta beteende är en av de största ut­maning­arna många företag måste hantera idag.

Del 1. Vad är Big Data?

Att hantera och lyckas skapa värde­full nytta av den in­forma­tion man har tillgång till är inte själv­klart. Om vi blickar några år till­baka i tiden samlade företag data från delar av deras dagliga trans­aktioner och lagrade dem i en data­bas. Detta hjälpte dem att hålla koll på verk­sam­heten och för­sälj­ningen samt under­lättade för att skapa mer träff­säkra prognoser.

Idag har både antalet källor och mängden data som kan samlas ökat ex­plo­sions­artat. Big data är den term som används för att be­skriva den ex­ponent­iellt ökande mängd data som finns till­gäng­lig, såväl struktur­erad som ostruktur­erad. Det finns ingen riktigt bra eller etablerad svensk över­sätt­ning av termen. ”Stora data­mängder” räcker inte då den engelska defini­tionen vanligt­vis också be­skriver ut­veck­lingen av för­mågan att föra över, lagra och analys­era denna informa­tion. Det handlar alltså inte bara om volym av data utan också den teknik, de verk­tyg och de pro­cesser som en organ­isa­tion behöver ha för att hantera stora lagrings­utrymmen, stora mängder data och analysen av detta.

Ursprungligen är det engelska be­greppet en lekfull til­lämp­ning av termen Big Oil som kollekt­ivt beskrev världens 5-6 största offent­ligt ägda olje- och natur­gas­företag. An­spel­ningen syftar på att data är en lika värde­full råvara som olja, men ”big” syftar givet­vis också på mängden data som skapats i takt med Internets utveckling.

Data skapas idag i fler varianter och från fler källor än någon­sin tidigare. Den kommer från sensorer, e-mail, text­strömmar, sociala medier, bloggar, videor, digitala bilder, click-stream-informa­tion från inter­aktion på webb­platser, trans­aktions­data – listan kan göras hur lång som helst.

Med så mycket till­gäng­lig data borde väl före­tag rim­ligt­vis kunna fatta extremt bra be­slut? Teoretiskt sett är det givet­vis så. Men data är i sin rå­varu­form som en natur­resurs, endast värde­full om du lyckas för­ädla den. För­mågan att lagra, hantera och analys­era stora mängder olik­artad inform­ation i rätt hastig­het, vid rätt tid­punkt ger oänd­liga möjlig­heter. Rätt använt kan företag med hjälp av detta opti­mera sin verk­sam­het, fatta snabb­are och mer intel­ligenta beslut, driva innova­tion, för­djupa kund­rela­tion­erna och stärka lojal­iteten.

I nästa artikel dyker vi djupare kring analysen och de dimen­sioner du behöver förstå för att kunna vaska fram guldet bland all din data.
Missa inte ”Hur Big Data blir smart data, del 2: analysen och de fyra dimen­sionerna”.

Fler av våra nyheter